ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

International Roaming Manager

Plans Roadmap for expanding roaming services (GSM, GPRS/3G, Camel-Prepaid, LTE …) footprint throughout the globe Roll-outs and manages e...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Dec 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Senior Financial Technology Executive

Develops, executives, and drives financial technology services and products Contributes and improves financial technology products Initi...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Dec 2019

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !