ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Campaign Planning Manager

Plans and manages campaign with product owners and relevant team Manages campaign development and product with internal and external tea...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Digital Content Specialist

Develops monthly and quarterly Social Media content Keeps up with social trends and leverages on influencer marketing Ensures content an...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Campaign Planning Manager

Plans and manages the campaign with product owners and the relevant team Manages campaign development and product with the internal and ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Events and Activation Manager

Interprets event briefs from the business and select vendor mix to support the requirements Manages third parties to ensure quality and ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !