ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

MIS and Reporting Specialist

Develop business report Collects and consolidates business requirements Conducts data and system analysis Reconciles, validates and pres...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Dec 2019

បង្ហាញបន្ថែម

VAS and ESB Developer

Develops on Value Add Services (VAS) and OSS/BSS application Monitors the performance of applications Conducts application UAT and docum...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Dec 2019

បង្ហាញបន្ថែម

AS and ESB Developer Trainee

Assists on developing Value Add Services (VAS) and OSS/BSS application Assists on monitoring the performance of applications Conducts ap...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Dec 2019

បង្ហាញបន្ថែម

VAS Developer

Develops application Monitors the performance of applications Conducts application testing and documentation Performs other tasks as ass...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Dec 2019

បង្ហាញបន្ថែម

VAS Trainee

Conducts application testing and user acceptance test Assists in maintenance on VAS system Assists in the prepare application documentat...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Dec 2019

បង្ហាញបន្ថែម

MIS and Reporting Specialist

Develop business report Collects and consolidates business requirements Conducts data and system analysis Reconciles, validates and pres...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Dec 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Senior ETL Developer

Refines business requirement in to technical requirement and specification Designs, develops, and implement ETL Analyses and develops ma...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Dec 2019

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !