ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Senior Cloud Infrastructure Engineer

Consults and provides strategies to deploy new cloud technology Implements, monitors, and optimizes existing equipment Delivers end-to-e...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Mar 2021

បង្ហាញបន្ថែម

ESS Specialist

Designs, codes, tests, debugs, and configures on Enterprise Application Software Coordinates application troubleshooting and integration...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Mar 2021

បង្ហាញបន្ថែម

OSS & BSS Support Engineer

Ensures solutions meet the business objective and integrate well with vendors Conducts analysis and study on business requirement with k...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Mar 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Reporting and Analytics Specialist

Develops and designs commercial reports Ensures data and report are reconciled and verified properly Coordinates with IT team to ensure ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Mar 2021

បង្ហាញបន្ថែម

VAS and ESB Develope

Develops on Value Add Services (VAS) and OSS/BSS application Monitors the performance of applications Conducts application UAT and docum...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Mar 2021

បង្ហាញបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត