ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

VAS and ESB Developer

Develops on Value Add Services (VAS) and OSS/BSS application Monitors the performance of applications Conducts application UAT and docum...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

AS and ESB Developer Trainee

Assists on developing Value Add Services (VAS) and OSS/BSS application Assists on monitoring the performance of applications Conducts ap...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

VAS Developer

Develops application Monitors the performance of applications Conducts application testing and documentation Performs other tasks as ass...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

VAS Trainee

Conducts application testing and user acceptance test Assists in maintenance on VAS system Assists in the prepare application documentat...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

MIS and Reporting Specialist

Develop business report Collects and consolidates business requirements Conducts data and system analysis Reconciles, validates and pres...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Senior ETL Developer

Refines business requirement in to technical requirement and specification Designs, develops, and implement ETL Analyses and develops ma...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !