សេវា Private Number | សែលកាត

សេវា Private Number

សេវា Private number អនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកលាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅពេលធ្វើការហៅ ទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់។

បន្ទាប់ពីបានភ្ជាប់សេវានេះ នឹងមានពាក្យ “Private number” ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ ទូរស័ព្ទរបស់ភាគីដែលលោកអ្នកធ្វើការហៅទៅកាន់នោះ ។

លូវនេះមានផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុនទាំងកញ្ចប់គម្រោងប្រចាំសប្តាហ៌ និងប្រចាំខែ

សម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុន

ដើម្បីភ្ជាប់សេវាប្រចាំសប្តាហ៍៖ ចុច #3131#1# រួចចុចបញ្ជូន ឬ ចុច #3131# រួចធ្វើតាមការណែនាំ។

ដើម្បីភ្ជាប់សេវាប្រចាំខែ៖ ចុច #3131#2# រួចចុចបញ្ជូន ឬ ចុច #3131# រួចធ្វើតាមការណែនាំ។

សម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ៖ ដើម្បីដំណើរការ ឬ ផ្តាច់ដំណើរការសេវាសូមអញ្ជើញទៅកាន់ការិយាល័យ សែលកាត។

ដើម្បីបង្ហាុញលេខទៅលេខទូរស័ព្ទណាមួយ៖ ចុច *31# លេខទូរស៍ព្ទ

ដើម្បីផ្តាច់សេវា៖ ចុច #3131#0# រួចចុចបញ្ជូន ឬ ចុច #3131# រួចធ្វើតាមការណែនាំ

ពាក់ព័ន្ធ

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!