សេវា Missed Call Alert | សែលកាត

មិនដែលខកខានការហៅទូរស័ព្ទ

ជាមួយសេវា Missed Call Alerts អ្នកអាចដឹងថានរណាបានហៅទូរស័ព្ទមកកាន់អ្នកនៅពេលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកអស់ថ្ម គ្មានសេវា ជាប់រវល់ ឬ បិទទូរស័ព្ទ។ សារជូនដំណឹងនឹងផ្ញើមកកាន់អ្នកនៅពេលណាដែលអ្នកបើកទូរស័ព្ទ។

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា៖ ផ្ញើសារ MCA ON ទៅកាន់ 8192 ឬចុច #8192#1#

ដើម្បីផ្តាច់សេវា៖ផ្ញើសារ MCA OFF ទៅកាន់ 8192 ឬចុច #8192#0#

ចំណាយត្រឹមតែ 25សេន ក្នុងមួយខែ

ការភ្ជាប់សេវាលើកដំបូងអាចប្រើប្រាស់បានដោយឥតគិតថ្លៃ

ពាក់ព័ន្ធ

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !