សេវា Missed Call Alert | សែលកាត

មិនដែលខកខានការហៅទូរស័ព្ទ

ជាមួយសេវា Missed Call Alerts អ្នកអាចដឹងថានរណាបានហៅទូរស័ព្ទមកកាន់អ្នកនៅពេលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកអស់ថ្ម គ្មានសេវា ជាប់រវល់ ឬ បិទទូរស័ព្ទ។ សារជូនដំណឹងនឹងផ្ញើមកកាន់អ្នកនៅពេលណាដែលអ្នកបើកទូរស័ព្ទ។

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា៖ ចុច *1684*1#

ដើម្បីផ្តាច់សេវា៖ ចុច *1684*0#

ថ្លៃសេវា ត្រឹមតែ 30សេន ក្នុងមួយខែ។

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត