តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ឈប់ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតរបស់ខ្ញុំមុនពេលគម្រោងផុតកំណត់? | សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!