បើសិនពិធីករ ពិធីការនីបានតេមកខ្ញុំ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានលើក តើខ្ញុំអាចតេទៅវិញបានដែរឬទេ? | សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!