តើខ្ញុំអាចវាយបញ្ចូល APN ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានដោយរបៀបណា? | សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!