តើខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់ដោយរបៀបណា? | សែលកាត