ខ្ញុំជាអ្នកភ្ជាប់គម្រោងសេរីស្រាប់ តើខ្ញុំត្រូវភ្ជាប់គម្រោងសេរីឡើងវិញដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីឬទេ? | សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!