ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Transmission Operation Engineer

Conducts migration service from BTS to BSC and others Ensures the network is on air with quality Prepares plan works and activities to r...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Dec 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Power Specialist

Monitors and inspects power system Tracks and updates power database Tracks report from NMC, vendors, and suppliers to analyze and provi...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Dec 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Field Support and Audit Engineer

Supports all field requirements such as BSS, Power and Transmission Cooperates with support vendors to solve all issues Supports all rol...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Dec 2019

បង្ហាញបន្ថែម

BSS Support Engineer

Operates and maintains on related BSS, Power, and Transmission Updates database and reduce MTTR Supports new sites and other related pro...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Dec 2019

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !