ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Security Guard

Conduct daily security duty at assigned locations Report daily security situation to Security Guard Team Leader Open the door and greet ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Cashier

Daily Receive payment from Cellcard’s customers Issue scratch cards and start-up kits, and record invoice issuance Properly post transac...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Procurement Executive

Facilitate all related IT and Technical Purchases  Liaise with the company’s external suppliers with particular emphasis on the purchase...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Finance Analyst

Prepares Pre and Post evaluation of assigned commercial promotion Reviews and keeps track of financial performance of assigned business ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Junior Finance Analyst

Independently work with relevant stakeholders to ensure assigned KPI master file and performance tracking reports are updated accurately...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Fraud and Revenue Assurance Specialist

Conducts regular reconciliation of revenue streams between billing system and switches Monitors published tariffs are implemented accura...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Fixed Asset Accountant

Review Fixed asset POs, Capital WIP, and Work on Cost Breakdown for asset capitalization Reconcile on yearly site physical verification ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2021

បង្ហាញបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត