ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Senior Revenue Accountant

Perform booking of Prepaid Revenue, Cost sharing and others relevant journals Prepare weekly and monthly revenue reconciliation, identif...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Account Payable Supervisor

Supervises and monitors the daily operations of payable accounting function Ensures that payable accounting function is fully compliance...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Procurement Executive

• Facilitates on purchase of commercial materials, and other equipment • Ensures goods and services are bought at the most competitive pr...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Revenue Accountant

Ensure post-paid and roaming revenue and cost are recorded Produces A/R reconciliation report Follow up payment from roaming partners Da...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Payable Accountant

Performs daily PO matching in SUN system and invoices booking Checks and verifies schedule of cell site rental for payment Checks and ve...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Import & Export Officer

Facilitates the company’s import and export processes Ensures import and export transactions are arranged in time with cost-saving Inspe...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Account Trainee

Assists AR & AP tasks on invoice preparing and posting journal Copies, scans, notes and verifies all supporting document vs invoices...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Depot & CSSC Cashier Supervisor

Controls and supervises nationwide Depot and Cellcard Center’s cashier process and inventory balance. Conducts daily reconciliation of i...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !