ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

The Apprentice

Assists AR & AP tasks on invoice preparation and journal posting Performs Accounting Tasks as assigned by management Copies, scans, ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Apr 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Procurement Executive

Facilitates on purchase of commercial materials, and other equipment Ensures goods and services are bought at the most competitive price...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Apr 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Junior Finance Analyst

Independently work with relevant stakeholders to ensure assigned KPI master file and performance tracking reports are updated accurately...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Apr 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Fixed Assets Accountant

Reviews fixed assets PO, capital WIP and a work on cost breakdown for assets capitalization Reconciles on yearly sites physical verifica...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Mar 2021

បង្ហាញបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!