ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Enterprise Solutions Designer

Discovers the customer needs and turns those insights into product and solution features for Enterprise team Leads the technical design,...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

TM Channel and Program Development Supervisor

Develops and executes dealer & partner programs for all target segment Monitors and tracks on operations and performance of program ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Alternate Channel Sales Executive

• Recruits outlets and maintain availability of Cellcard product • Builds and maintains brand visibility at the market • Keeps customer i...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Corporate Sales Executive

Promotes and sells post-paid plans Builds and maintains good relationships with key corporate clients Informs customers about Cellcard o...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Customer Service Officer

Handles customer enquiries and complaints Informs and educates customers about Cellcard offers Promotes and sells Cellcard products Acti...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Enterprise Solutions Manager

Demonstrates thought leadership to drive the vision, strategy, roadmap and develop and deliver enterprise products and solutions that me...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Business Development Executive (Chinese Speaking)

Identifies and acquire new potential partners and clients Builds and maintains closely relationship with partner and clients Works close...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !