ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Sales Operation Supervisor

Manages day to day administrative tasks of consumer sales & enterprise sales Ensures commission, incentive, and fee payment are accu...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Sales Planning and Performance Management Manager

Develops and monitors on sales planning to achieve sales target Supports on budgeting, planning and sales forecasting Monitors, tracks a...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

TM Channel and Program Development Supervisor

Develops and executes dealer & partner programs for all target segment Monitors and tracks on operations and performance of program ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Customer Service Officer (Chinese Speaking)

Handles customer enquiries and complaints Informs and educates customers about Cellcard offers Promotes and sells Cellcard products Acti...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Corporate Sales Executive

Promotes and sells post-paid plans Builds and maintains good relationships with key corporate clients Informs customers about Cellcard o...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !