ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Customer Service Officer (Chinese Speaking)

Handles customer enquiries and complaints Informs and educates customers about Cellcard offers Promotes and sells Cellcard products Acti...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Apr 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Area Sales Development Executive

Distributes sim cards and scratch cards to dealers Expands distribution channel Builds and maintains good relationships with dealers Upd...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Apr 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Alternate Channel Sales Executive

Recruits outlets and maintains availability of Cellcard product Builds and maintains brand visibility at the market Keeps customer infor...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Mar 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Depot Representative (Chinese Speaking)

Manages day to day sale operations Serves and sells connection to walk in customers Provides clear information to customers about Cellca...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Apr 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Enterprise Sales Executive

Executes sales within enterprise business Identifies and penetrates new enterprise accounts and prospects Tracks and ensures customers p...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Apr 2021

បង្ហាញបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!