ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Enterprise Sales Executive

Executes sales within enterprise business Identifies and penetrates new enterprise accounts and prospects Tracks and ensures customers p...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Direct Sales Manager

Drives trade marketing sales Plans and conducts on-ground promotions and activities Executes mobile van booth sales Engages and educates...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Customer Service Officer (Chinese Speaking)

Handles customer enquiries and complaints Informs and educates customers about Cellcard offers Promotes and sells Cellcard products Acti...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Area Sales Development Executive

Distributes sim cards and scratch cards to dealers Expands distribution channel Builds and maintains good relationships with dealers Upd...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Head of Area Sales Development

Drives distribution channel Ensures the region have sufficient SIMs and scratch card Builds strong relationship with dealer community an...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2021

បង្ហាញបន្ថែម

Depot Representative (Chinese Speaking)

Manages day to day sale operations Serves and sells connection to walk in customers Provides clear information to customers about Cellca...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 28 Feb 2021

បង្ហាញបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត