ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Sales Operation Supervisor

Manages day to day administrative tasks of consumer sales & enterprise sales Ensures commission, incentive, and fee payment are accu...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Nov 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Depot Representative (Chinese Speaking)

Manages day to day sale operations Serves and sells connection to walk in customers Provides clear information to customers about Cellca...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Nov 2020

បង្ហាញបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត