ទូរស័ព្ទដៃ | សែលកាត
4G LTE

ZOPO COLOR X5.5

$78   $59  

កាដូថ្មី
4G LTE

ZOPO FLASH X1

$115   $79  

កាដូថ្មី
4G LTE

ZOPO FLASH X2

$125   $89  

កាដូថ្មី
រកមើលបន្ថែម

ពាក់ព័ន្ធ

រ៉ោតទ័រ

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង សារជាអក្សរ

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម