បញ្ចូលលុយតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ANZ | សែលកាត

បញ្ចូលលុយតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ANZ

សម្រាប់តែអតិថិជនសែលកាតមានគណនី ANZ ប៉ុណ្ណោះ។

ដើម្បីបញ្ចូលលុយតាមរយៈគណនី ANZ៖

ជំហានទី1 ៖ លោកអ្នកគ្រាន់តែស៊កកាតអេធីអឹមក្នុងម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ANZ

ជំហានទី2 ៖ រួចចុចប៉ូតុង “Other transactions”

ជំហានទី3 ៖ ហើយចុចលើ “សេវាផ្សេងៗ”។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានប័ណ្ណលេខសំងាត់ 14ខ្ទង់ សម្រាប់បញ្ចូលលុយពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ANZ នោះ។

ជំហានទី4 ៖ ចុច ចុច *123*លេខសំងាត់14ខ្ទង់# ហើយចុចបញ្ចូន

    ឧទាហរណ៍៖ *123*12345678912345# រួចធ្វើការហៅចេញ/ផ្ញើ

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសមតុល្យទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី៖ ចុច #823#

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !