យើងកំពុងតែកសាងបណ្តាញសេវាដ៏ល្អបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា

យើងបានឈ្នះពានរង្វាន់បណ្តាញសេវា លឿនជាងគេបំផុត ជាទីទុកចិត្តបំផុត និងគ្រប់ដណ្តប់បំផុត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ចំនូនអង់តែន 4G ដែល​យើងបានតំឡើងបានកើនឡើងពី 300 អង់តែនកាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ​​ 2016 រហូតដល់ 3000 អង់តែន សព្វថ្ងៃ។

យើងបានតំឡើងអង់តែន នៅទីតាំងជាច្រើនដើម្បីឲ្យសេវារបស់យើង កាន់តែគ្រប់ដណ្តប់ ល្បឿនអ៊ីនធើណិតកាន់តែលឿន ប្រកបដោយគុណភាព​ទាំងនៅទីតាំងធម្មតា និងក្នុងអគារនានា។

យើងកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាចាស់របស់យើង និងបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មី។ នៅទីតាំងមួយចំនួន យើងបានចាប់ផ្តើមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មី។​​ ​រីឯនៅទីតាំងមួយចំនួន ទៀត​ មានទាំងបច្ចេកវិទ្យាចាស់ និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលកំពុងដំណើរការ។

ការកសាងបណ្តាញសេវាល្អបំផុត គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះអតិថិជន ។

ជាមួយការផ្តល់ជូននូវទន្និន័យអ៊ីនធើណិតល្អបំផុត យើងអាចសម្រេចបានតាមការសន្យារបស់យើងដែលផ្តល់នូវការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យតាមទូរស័ព្ទក្នុងអត្រាតម្លៃសមរម្យ​សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។​

 

អ្នកអាចអានព័ត៌មានបន្ថែមពីពានរង្វាន់បណ្តាញសេវាដែលយើងបានឈ្នះ ចុចទីនេះ

ទទួលបានព័ត៌មានពីសេវារបស់យើង នៅទីតាំងដែលបណ្តាញសេវាដែលមានបញ្ហា ចុចទីនេះ

ដឹងពីទីតាំងដែលបណ្តាញសេវារបស់យើងដំណើរការ មើលផែនទី ខាងក្រោម

Select Network