សេវាកម្ម Calltunes

តម្លៃ:50c/ខែ
បន្ថែម:ឥតគិតថ្លៃ1បទ |បទចម្រៀងបន្ថែម: 20សេន/1បទ/1ខែ
សុពលភាព:30 ថ្ងៃ
2929

Calltunes ឥតកំណត់​ ផលិតកម្ម Hang Meas

តម្លៃ:$1/ខែ
សុពលភាព:30 ថ្ងៃ
#2727#2#

Calltunes ឥតកំណត់​ ផលិតកម្ម Town

តម្លៃ:$1/ខែ
សុពលភាព:30 ថ្ងៃ
#2727#3#

ដើម្បីស្វែងរកបញ្ជីបទចម្រៀង និងដោនឡូដ Calltunes៖ ទូរស័ព្ទទៅលេខ 2929

ដើម្បីស្នើសុំលេខកូដចម្រៀង និងជជែកជាមួយភ្នាក់ងារ ៖ ទូរស័ព្ទទៅលេខ 812

ដើម្បីថតចម្លងបទចម្រៀង៖ ចុចសញ្ញា [*] ពេលដែលអ្នកកំពុងទូរស័ព្ទទៅអ្នកណាម្នាក់ ហើយលឺបទចម្រៀងដែលអ្នកពេញចិត្ត ចង់ដាក់ជា Calltunes របស់អ្នក

ដើម្បីដោនឡូដបទចម្រៀង Calltunes តាម SMS ៖ ផ្ញើសារ [លេខកូដចម្រៀង] ទៅលេខ 2727

ដើម្បីលុបចោលបទចម្រៀង Calltunes: ផ្ញើសារ [D] [លេខកូដចម្រៀង] ទៅលេខ 2727

ដើម្បីដាក់បទចម្រៀង Calltunes អោយលេងឆ្លាស់គ្នា៖ ផ្ញើសារ [R] ទៅ 2727

ដើម្បីបិទបទចម្រៀង Calltunes កុំអោយលេងឆ្លាស់គ្នា៖ ផ្ញើសារ [ROFF] ទៅ 2727

ដើម្បីផ្តាច់សេវា Calltunes៖ ផ្ញើសារ [Reset] ទៅ 2727

ដើម្បីផ្តាច់សេវា Unlimited Calltunes, Hang Meas & Town៖ ចុច #2727#0#

 

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម