សេវាកម្ម Calltunes | សែលកាត

ដើម្បីស្វែងរកបញ្ជីបទចម្រៀង និងដោនឡូដ Calltunes៖ ទូរស័ព្ទទៅលេខ 2929

ដើម្បីស្នើសុំលេខកូដចម្រៀង និងជជែកជាមួយភ្នាក់ងារ ៖ ទូរស័ព្ទទៅលេខ 812

ដើម្បីថតចម្លងបទចម្រៀង៖ ចុចសញ្ញា [*] ពេលដែលអ្នកកំពុងទូរស័ព្ទទៅអ្នកណាម្នាក់ ហើយលឺបទចម្រៀងដែលអ្នកពេញចិត្ត ចង់ដាក់ជា Calltunes របស់អ្នក

ដើម្បីដោនឡូដបទចម្រៀង Calltunes តាម SMS ៖ ផ្ញើសារ [លេខកូដចម្រៀង] ទៅលេខ 2727

ដើម្បីលុបចោលបទចម្រៀង Calltunes: ផ្ញើសារ [D] [លេខកូដចម្រៀង] ទៅលេខ 2727

ដើម្បីដាក់បទចម្រៀង Calltunes អោយលេងឆ្លាស់គ្នា៖ ផ្ញើសារ [R] ទៅ 2727

ដើម្បីបិទបទចម្រៀង Calltunes កុំអោយលេងឆ្លាស់គ្នា៖ ផ្ញើសារ [ROFF] ទៅ 2727

ដើម្បីផ្តាច់សេវា Calltunes៖ ផ្ញើសារ [Reset] ទៅ 2727

ដើម្បីផ្តាច់សេវា Unlimited Calltunes, Hang Meas & Town៖ ចុច #2727#0#

 

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !