ទូរស័ព្ទដៃ | សែលកាត
4G LTE

NOKIA 5

$193   $111  

កាដូថ្មី
4G LTE

NOKIA 1

$93   $77  

កាដូថ្មី
4G LTE

NOKIA 6.1 PLUS

$269  

កាដូថ្មី
4G LTE

NOKIA 2.1

$115  

កាដូថ្មី
រកមើលបន្ថែម

ពាក់ព័ន្ធ

រ៉ោតទ័រ

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង សារជាអក្សរ

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម