កញ្ចប់ស៊ីម Tourist ឥតគិតថ្លៃ

ទូរស័ព្ទ: N/A
ទិន្នន័យអុីនធើណិត: N/A
សុពលភាព: 30 Days For SIM
តម្លៃ: ឥតគិតថ្លៃ
+855 12 812 812

កញ្ចប់ស៊ីម Tourist $2

ទូរស័ព្ទ: 71 mins OR 166 SMS | $5 Value
ទិន្នន័យអុីនធើណិត: 1400 MB | $35 Value
សុពលភាព: 7 Days For Bundle | 30 Days For SIM
+855 12 812 812

កញ្ចប់ស៊ីម Tourist $5

ទូរស័ព្ទ: 214 mins OR 500 SMS | $15 Value
ទិន្នន័យអុីនធើណិត: 3000 MB | $75 Value
សុពលភាព: 30 Days For Bundle | 30 Days For SIM
តម្លៃ: ទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេស $1ឥតគិតថ្លៃ
+855 12 812 812
  • ជាមួយស៊ីមទេសចរ លោកអ្នកអាចភ្ជាប់ទៅកាន់គម្រោងអត្ថប្រយោជន៍ និងសេវាកម្មអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដទៃទៀតដូចជា គម្រោង XG  គម្រោង iNET ផ្សេងៗ និងគម្រោងដទៃទៀតនឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមសុពលភាពរបស់វា
  • ការផ្ដល់ជូន 1ដុល្លារ សម្រាប់គម្រោង VoIP សម្រាប់តែក្នុងរយៈពេលភ្ជាប់ដំណើរការដំបូងប៉ុណ្ណោះ។
  • ស៊ីមទេសចរ មិនអាចទទួលបានការផ្ដល់ជូនទឹកប្រាក់បន្ថែមឡើយ
  • សុពលភាពទឹកប្រាក់អាស្រ័យលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចូល

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម