រីករាយ​នៅកម្ពុជាដោយគ្មានការព្រួយបារម្មណ៍ ពីការទំនាក់ទំនង​ឬ រក្សាទំនាក់ទំនង ជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេស​!

ការផ្តល់ជូនឥតកំណត់ពី Tourist SIM!

រក្សាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកមកលេងនៅប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយ ការផ្តល់ជូនឥតកំណត់ពី Tourist SIM របស់យើង ចាប់ពី$6 សុពលភាព 7ថ្ងៃ។​

អ្នកមកលេងនៅប្រទេសកម្ពុជា លើសពីមួយសប្តាហ៍មែនទេ?

កុំបារម្ភ អ្នកនៅតែទទួលបានការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសពីយើង។

សម្រាប់គម្រោងបន្ថែម លើការតេ និងអ៊ីនធើណិត សាកល្បងជាមួយកញ្ចប់គម្រោងខាងក្រោម៖

 

សម្រាប់គម្រោងស្រដៀងនេះ ចុចទីនេះ

 

សម្រាប់អ្នកដែលគ្រាន់តែចង់បានគម្រោងអ៊ីនធើណិត ជ្រើសយកកញ្ចប់គម្រោងអ៊ីនធើណិតខាងក្រោម ៖

សម្រាប់កញ្ចប់អ៊ីនធើណិតស្រដៀងនេះ ចុចទីនេះ

 

គម្រោងTourist SIM ដ៏ទៃទៀត

កញ្ចប់ស៊ីម Tourist ឥតគិតថ្លៃ

ទូរស័ព្ទ: N/A
ទិន្នន័យអុីនធើណិត: N/A
សុពលភាព: 30 ថ្ងៃ សម្រាប់ស៊ីម
តម្លៃ: ឥតគិតថ្លៃ
+855 12 812 812

កញ្ចប់ស៊ីម Tourist $2

ទូរស័ព្ទ: 71 នាទី ឬ 166 សារ | មានតម្លៃ $5
ទិន្នន័យអុីនធើណិត: 1400 MB | មានតម្លៃ​ $35
សុពលភាព: 7 ថ្ងៃសម្រាប់ កញ្ចប់ ប្រើប្រាស់ | 30 ថ្ងៃ សម្រាប់ស៊ីម
+855 12 812 812

កញ្ចប់ស៊ីម Tourist $5

ទូរស័ព្ទ: 214 នាទី ឬ 500 សារ | មានតម្លៃ $15
ទិន្នន័យអុីនធើណិត: 3000 MB | មានតម្លៃ​ $75
សុពលភាព: 30 ថ្ងៃសម្រាប់ កញ្ចប់ប្រើប្រាស់ | 30 ថ្ងៃ សម្រាប់ស៊ីម
តម្លៃ: ទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេស $1 ឥតគិតថ្លៃ
+855 12 812 812
  • ជាមួយស៊ីមទេសចរ លោកអ្នកអាចភ្ជាប់ទៅកាន់គម្រោងអត្ថប្រយោជន៍ និងសេវាកម្មអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដទៃទៀតដូចជា គម្រោង XG  គម្រោង iNET ផ្សេងៗ និងគម្រោងដទៃទៀតនឹងត្រូវភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមសុពលភាពរបស់វា
  • ការផ្ដល់ជូន 1ដុល្លារ សម្រាប់គម្រោង VoIP សម្រាប់តែក្នុងរយៈពេលភ្ជាប់ដំណើរការដំបូងប៉ុណ្ណោះ។
  • ស៊ីមទេសចរ មិនអាចទទួលបានការផ្ដល់ជូនទឹកប្រាក់បន្ថែមឡើយ
  • សុពលភាពទឹកប្រាក់អាស្រ័យលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចូល

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម