ហោរាសាស្រ្ត | សែលកាត

ស្តាប់ការទស្សទាយដើម្បីដឹងពីសំណាងរបស់អ្នក !

ដឹងពីជោគជាតារាសីរបស់អ្នក ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់សេវាទស្សទាយឥតកំណត់ពីសែលកាតនិងស្តាប់ការទស្សទាយពីលោកគ្រូ​ ឡុងបូរ៉ា​ និង លោកគ្រូ អ៊ឹម​ បូរិន្ទ​។

ឥតគិតថ្លៃរយៈពេល 7 ថ្ងៃ !

តោះភ្ជាប់ឥលូវនេះដើម្បីដឹងពីជោគជាតារាសីរបស់អ្នក!

 

តេទៅលេខ 8885 សម្រាប់លោកគ្រូ ឡុង បូរ៉ា

  • ចុចលេខ 1 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃ
  • ចុចលេខ 2 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តស្នេហា
  • ចុចលេខ 3 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តថ្ងៃស្អែក
  • ចុចលេខ 4 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តក្នុងទូរស័ព្ទដៃ
  • ចុចលេខ 5 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត

 

តេទៅលេខ 8886 សម្រាប់លោកគ្រូ អ៊ឹម​ បូរិន្ទ

  • ចុចលេខ 1 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃ
  • ចុចលេខ 2 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តស្នេហា
  • ចុចលេខ 3 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តថ្ងៃស្អែក
  • ចុចលេខ 4 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តបែបចិន

លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ

– ការភ្ជាប់ចំណាយត្រឹមតែ 200 រៀលក្នុង 1 ថ្ងៃ

– អ្នកអាចមានឱកាសចូលរួមការចាប់រង្វាន់ម្តង ប្រសិនបើអ្នកភ្ជាប់បានជោគជ័យចំនួន 4 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍

– ការចាប់រង្វាន់នឹងត្រូវចាប់រង្វាន់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ

– អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 012812812 ឬ 095 999068

– ដើម្បីផ្តាច់សេវាទស្សទាយពី លោក អ៊ឹម បូរិន ចុច #8886#0#

– ដើម្បីផ្តាច់សេវាទស្សទាយពី លោកគ្រូ ឡុង បូរ៉ា ចុច #8885#0#

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម