ស្វែងយល់ពីជោគជាតារាសីរបស់អ្នក

លោក ឡុង បូរ៉ា សូមហៅមកលេខ 8885

  • ចុចលេខ 1 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃ
  • ចុចលេខ 2 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តស្នេហា
  • ចុចលេខ 3 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តថ្ងៃស្អែក
  • ចុចលេខ 4 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តក្នុងទូរស័ព្ទដៃ
  • ចុចលេខ 5 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត

លោក អ៊ឹម បូរិន សូមហៅមកលេខ 8886

  • ចុចលេខ 1 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃ
  • ចុចលេខ 2 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តស្នេហា
  • ចុចលេខ 3 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តថ្ងៃស្អែក
  • ចុចលេខ 4 សម្រាប់ហោរាសាស្រ្តបែបចិន

គិតប្រាក់ 10 សេន/ នាទី សំរាប់ការហៅមកលេខ 8885  ឫ 8886

បើអ្នកភ្ជាប់ជម្រើសទូរស័ព្ទនិយាយឥតកំណត់ជាមួយលោក ឡុង បូរ៉ា និងលោក អ៊ឹម បូរិន ត្រឹមតែ 5 សេន/ ថ្ងៃ

ដើម្បីផ្តាច់ពីជម្រើសនិយាយឥតកំណត់ពី លោក ឡុង បូរ៉ា ចុច #8885#0#

ដើម្បីផ្តាច់ពីជម្រើសនិយាយឥតកំណត់ពី លោក អ៊ឹម បូរិន ចុច #8886#0#

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !