ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Corporate Sales Executive

Builds and maintains good relationships with key corporate customers Keeps customers informed about Cellcard products Meets monthly sale...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 May 2018

បង្ហាញបន្ថែម

Corporate Sales Supervisor

Manages and supervises Corporate sales team Drives sales team to meet monthly sales target Initiates sales strategies and activities to ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 May 2018

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !