ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Import & Export Officer

Facilitates company’s import and export processes Ensures import and export transactions are arranged in time with cost saving Inspects ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Jun 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Site Support Executive

Monitors and tracks cell site’s contract expiry date Prepares and reviews renewal lease agreement Prepares and processes cell site and f...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Jun 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Power and Fuel Officer

Collects EDC bill from cell site Coordinates with finance team for processing payment Supports and solves the problem with EDC when the ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Jun 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Depot & CSSC Cashier Supervisor

Controls and supervises nationwide Depot and Cellcard Center’s cashier process and inventory balance. Conducts daily reconciliation of i...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Jun 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Senior Internal Auditor

Assists and participates in planning and updating the testing procedures on the SOX and business processes audits Assists in designing a...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Jun 2019

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !