ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Alternate Channel Sales Representative

Recruits outlets and maintain availability of Cellcard product Builds and maintains brand visibility at the market Keeps customer inform...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 May 2018

បង្ហាញបន្ថែម

Depot Representative (Chinese Speaking)

Manages day to day sale operations Serves and sells connection to walk in customers Provides clear information to customers about Cellca...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 May 2018

បង្ហាញបន្ថែម

Dealer Relations Executive

Drives distribution both connection and scratch card to dealer Expands distribution channel Builds and maintains good relationships with...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 May 2018

បង្ហាញបន្ថែម

Depot Representative

Manage day to day sale operations Serve and sell connection to walk in customers Provide clear information to customers about CamGSM pro...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 May 2018

បង្ហាញបន្ថែម

Customer Service Officer (Chinese Speaking)

Provide good service to all customers (be customer friendly, helpful, prompt and responsive) Subscriber activation, service modification...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 May 2018

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !