ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Alternate Channel Sales Executive

• Recruits outlets and maintain availability of Cellcard product • Builds and maintains brand visibility at the market • Keeps customer i...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Jun 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Corporate Sales Executive

Promotes and sells post-paid plans Builds and maintains good relationships with key corporate clients Informs customers about Cellcard o...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Jun 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Customer Service Officer

Handles customer enquiries and complaints Informs and educates customers about Cellcard offers Promotes and sells Cellcard products Acti...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Jun 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Enterprise Solutions Manager

Demonstrates thought leadership to drive the vision, strategy, roadmap and develop and deliver enterprise products and solutions that me...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Jun 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Enterprise Solutions Designer

Collaborate closely with Enterprise Business, Marketing and Products and Services teams to uncover what our customers’ needs are and tur...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Jun 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Business Development Executive (Chinese Speaking)

Identifies and acquire new potential partners and clients Builds and maintains closely relationship with partner and clients Works close...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Jun 2019

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !