សេវា Voice Mail | សែលកាត

សេវា Voice Mail

ទទួលសាររបស់លោកអ្នកនៅពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកមិនដំណើរការ។

ផ្តល់ជម្រើសសម្រាប់អ្នកហៅមកកាន់លោកអ្នកតាមរយៈការទុកសារជាសំឡេង។

ដើម្បីភ្ជាប់សេវាសារជាសំឡេង៖ សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 012 822 666 ឬ សូមអញ្ជើញទៅកាន់ការិយាល័យ Cellcard។

ដើម្បីឆែកសារជាសំឡេងរបស់លោកអ្នកសូមវាយ 766   រួចធ្វើតាមសេចក្កីណែនាំ។

តម្លៃត្រឹមតែ 3 សេន/នាទី

ពាក់ព័ន្ធ

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម