គន្លឹះថែរក្សាសុភមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍ | សែលកាត

ទទួលបានគន្លឹះសុភមង្គលលើទូរស័ព្ទអ្នក

សេវាគន្លឹះ ថែរក្សាសុភមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់សែលកាតផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូលគន្លឹះខ្លីៗដែល ធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក។

ដើម្បីភ្ជាប់ដំណើរការ     ៖ ចុច#8868#10#1# រួចចុចបញ្ជូន ឬ វាយសារ [10] ផ្ញើទៅ 8868

ដើម្បីបញ្ឈប់ដំណើរការ ៖ ចុច#8868#10#0# រួចចុចបញ្ជូន

ភ្ជាប់សេវាកម្ម ត្រឹមតែ 2 សេន / ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ

អ្នកនឹងទទួលបានគន្លឹះសារជាអក្សរ 2ដងក្នុង 1ថ្ងៃ

ពាក់ព័ន្ធ

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !