ហោរាសាស្រ្ត

ឥឡូវនេះ ជោគជតារាសីរបស់អ្នកគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកជាមួយសេវាហោរាសាស្រ្តពី សែលកាត។

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា៖ ចុច #8885# លេខរៀងឆ្នាំកំណើត (1-12) #1# ចុចបញ្ជួន ឬ ផ្ញើសារ ON [ដកឃ្លា]លេខរៀងឆ្នាំកំណើត (1-12) ទៅ 8885

តម្លៃត្រឹមតែ 50 សេន តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ!

រីករាយជាមួយសេវាសារហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃពី សែលកាតតាមរយៈសារជាអក្សរ

ផ្ញើសារទៅកាន់ 8885 គិតលុយ 3សេនក្នុង 1សារ
លេខរៀងឆ្នាំកំណើត

ឆ្នាំកំណើត លេខរៀង

ជូត

1

ឆ្លូវ

2

ខាល

3

ថោះ

4

រោង

5

ម្សាញ់

6

មមី

7

មមែ

8

វក

9

រកា

10

11

កុរ

12

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម