ការផ្តល់ជូនដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជា!

ដូរលុយ $1 បាន $100 ជាមួយសេវាដូរលុយអស្ចារ្យថ្មី! ប្រើសម្រាប់ទូរស័ព្ទក្នុងប្រព័ន្ធ ឬលេងអ៊ីនធើណិត ជាជម្រើសរបស់លោកអ្នក! ថែមទាំងទទួលបាន 30នាទីបន្ថែមរៀងរាល់ថ្ងៃ! កាន់តែអស្ចារ្យជាមួយជម្រើសកាន់តែច្រើនពីសេវាដូរលុយអស្ចារ្យ​  10សេន=$1​​ 20សេន=$3 50សេន= $8 និង $2=$150!

ដើម្បីឆែកលុយ ចុច #823#

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

  • លេខទូរស័ព្ទត្រូវនៅដំណើរការដើម្បីប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍ សេវា ដូរលុយអស្ចារ្យក៏ដូចជាទទួលបាន30នាទីបន្ថែមរៀងរាល់ថ្ងៃ។
  • ការបន្ថែម 30នាទី រៀងរាល់ថ្ងៃ អាចទទួលបានតែម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ទោះបី មានការប្ដូរលុយច្រើនដងក៏ដោយ។
  • ការបន្ថែម30នាទី រៀងរាល់ថ្ងៃ មានសុពលភាពដល់ម៉ោង 23:59 ក្នុងថ្ងៃនីមួយៗ។ បន្ទាប់ពីនេះ រាល់ចំនួននាទីដែលសល់មិនបានប្រើប្រាស់ នឹងត្រូវលុបចោល និងត្រូវបន្ថែមជូនវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់។
  • ការហៅទូរស័ព្ទក្នុងប្រព័ន្ធពីកញ្ចប់សេវា ដូរលុយអស្ចារ្យ គិតប្រាក់រៀងរាល់ 60 វិនាទីម្តង
  • ការប្រើអ៊ីនធឺណិតក្នុងកញ្ចប់សេវា ដូរលុយអស្ចារ្យ  គិតប្រាក់ជាMB

តើអ្នកណាខ្លះអាចភ្ជាប់ សេវាដូរលុយអស្ចារ្យបាន?

គ្រប់អតិថិជនសេវាបង់ប្រាក់ជាមុនទាំងអស់ អាចប្រើ សេវា ដូរលុយអស្ចារ្យបាន លើកលែងតែអតិថិជនប្រើទូរស័ព្ទលើតុ គម្រោងសែលកាតធំធំ និងគម្រោងស៊ីមទេសចរ។ លោកអ្នកក៏អាចប្រើគម្រោងដូរលុយអស្ចារ្យបានប្រសិនបើជាលោកអ្នកកំពុងភ្ជាប់គម្រោងសែលកាតណាមួយដូចជា XG តាមចិត្ត ឬ និយាយ ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍គម្រោងដែលបានភ្ជាប់នោះឡើយ។ យ៉ាងណាប្រសិនបើលោកអ្នកភ្ជាប់គម្រោងអស្ចារ្យ $1=$30 នោះការភ្ជាប់គម្រោងរបស់អ្នកនឹងត្រូវជំនួសដោយ សេវា ដូរលុយអស្ចារ្យថ្មី។

តើខ្ញុំអាចដូរលុយតាមសេវាដូរលុយអស្ចារ្យនេះបានច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃដែរទេ?

តើគិតប្រាក់ដូចម្ដេចសម្រាប់សេវាដូរលុយអស្ចារ្យ?

ចំ៖ ការគិតប្រាក់នឹងអនុវត្តតាមអត្រាតម្លៃនៃគម្រោងដែលលោកអ្នកភ្ជាប់។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនភ្ជាប់គម្រោងណាមួយទេ នោះវានឹងគិតប្រាក់តាមអត្រាតម្លៃធម្មតា។

តើធ្វើដូចម្ដេចទើបខ្ញុំទទួលបាន30នាទីបន្ថែមក្នុងមួយថ្ងៃ?

ការថែម 30នាទី នឹងផ្ដល់ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងគណនីលោកអ្នកបន្ទាប់ ពីដូរលុយបានជោគជ័យ។ សុពលភាពរបស់វា គឺរហូតដល់ម៉ោង 23:59 នៃថ្ងៃនីមួយៗ។ នៅម៉ោង 00:00 ចំនួននាទីដែលសល់មិនបានប្រើប្រាស់ នឹងត្រូវលុបចោល និងត្រូវបន្ថែមជូនវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់។ ត្រូវប្រាកដថាលេខទូរស័ព្ទលោកអ្នកនៅដំណើរការប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍30នាទីបន្ថែមរាល់ថ្ងៃនេះ។

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !