កញ្ចប់គម្រោង ដាច់យប់ | សែលកាត

លេងអ៊ីនធើណិតដាច់យប់!

រក្សាទំនាក់ទំនងបានយ៉ាងងាយស្រួល ថតរូបង្ហោះ Live វីដេអូ​ និង Chat បានទល់ភ្លឺ ជាមួយគម្រោងដាច់យប់!

ត្រឹមតែ 15 សេន ទទួលបានលេងអ៊ីនធើណិតបាន 1GB និង 60 នាទីសម្រាប់ទូរស៍ព្ទក្នុងប្រព៍ន្ធ ចាប់ពីម៉ោង 12 យប់ ដល់ 6 ព្រឹក។

ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោង: ចុច #6768#1#

ដើម្បីពិនិត្យសមតុល្យ: ចុច #823#

លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ៖

  •  សម្រាប់អតិថិជនសេវាបង់ប្រាក់ជាមុនទាំងអស់ (លើកលែងតែ សែលកាតនិយាយ, WLL និងទម្រង់កូនកាត់)
  •  ការភ្ជាប់គម្រោងប្រចាំថ្ងៃ មានសុពលភាពរយៈពេល 24ម៉ោង និងមានការភ្ជាប់ឡើងវិញស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
  • អ្នកអាចភ្ជាប់កញ្ចប់គម្រោងនេះបាន 10 ដងក្នុងមួយយប់។គម្រោងដែលផុតកំណត់មុនគេនឹងត្រូវប្រើមុនគេ។

គម្រោងដាច់យប់ គឺ​ជា​អ្វី​?

គម្រោង ដាច់យប់ គឺជាកញ្ចប់គម្រោងផ្ដល់ជូនពិសេសថ្មីសម្រាប់ទូរស័ព្ទ និងអ៊ីនធើណិត ចាប់ពីម៉ោង 12យប់-6ព្រឹក។

តើ​ខ្ញុំ​អាចភ្ជាប់គម្រោង សែលកាតដាច់យប់ បានប៉ុន្មានដង​?

អ្នកអាចភ្ជាប់គម្រោង សែលកាតដាច់យប់ បាន10ដង/យប់។

តើ​មាន​អ្វី​​កើត​ឡើងចំពោះ​ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិតឬចំនួន​នាទី​ដែលនៅសល់បន្ទាប់​ពី​​អស់សុពលភាព​?

រាល់ទិន្ន័យអ៊ីនធើណិត និងចំនួននាទីនៅសល់មិនទាន់ប្រើប្រាស់ នឹងត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពី អស់សុពលភាព។

ប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​ភ្ជាប់គម្រោង iNET និងគម្រោងសែលកាតដាច់យប់ តើគម្រោងណាមួយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​មុនគេ​?

ក្នុងអំឡុងម៉ោង 12យប់ ដល់ម៉ោង 6ព្រឹក គម្រោងសែលកាតដាច់យប់ នឹងត្រូវបានប្រើមុនគេ។

ពាក់ព័ន្ធ

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម